Jaunākā informācija datubāzēs (23.11.–27.11.2015.)

30.11.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2015

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas – mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet/2015

UF04. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji perioda beigās (tūkst. euro);

UF05. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi (tūkst. euro);

UF06. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF07. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF08. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) aktīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro);

UF09. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) pasīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses  ceturkšņu dati

Novembris/2015

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

2016(prognozēti dati)

KRG01. Investīciju tipi apstrādes rūpniecībā pēc ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām;

KRG02. Investīciju apjomu ietekmējošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu ražošanas pamatgrupējuma un pēc uzņēmumu lieluma grupām.

Konjunktūras rādītāji – ikgadējie dati

2014

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2014.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro);

IVG03. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos);

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2014.gada salīdzināmajās cenās; milj. euro);

IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas – ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2015; Q3/2015

Augusts/2015

Darba samaksas rādītāji;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem, dzimuma, vecuma grupām, reģionos.

Darba samaksa – mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2015

TI13. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

TI14. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

TI15. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi – mēnešu/ceturkšņu dati

2014

RUG01. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG02. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.), (daudzums; tūkst. euro).

Rūpniecība – ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Septembris/2015

3.cet./2015

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem .

Tūrisms – mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2015

Septembris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika – mēnešu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2014 (provizoriski dati)

IKT sektora uzņēmumu skaits

Nodarbināto skaits IKT sektora uzņēmumos;

IKT sektora uzņēmumu apgrozījums, personāla izmaksas un pievienotā vērtība;

IKT sektora uzņēmumu peļņa pirms nodokļiem;

IKT sektora uzņēmumu nodokļi.

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika,


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2013

 

1997-2013

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2014.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro);

IVG04. Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos (2014.gada salīdzināmajās cenās; milj. euro).

Investīcijas – ikgadējie dati