Jaunākā informācija datubāzēs (23.08.-27.08.2010.)

30.08.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2009

PR14. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās.

Politiskā dzīve un reliģija-ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet/2010

Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūl/2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2010

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;
DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;
DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet/2010
Jūn/2010

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūl/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūl/2010


Jūn/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2009

TU091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Tūrisms - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūn/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati