Jaunākā informācija datubāzēs (22.11.-26.11.2010.)

29.11.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2010
3.cet./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;
Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;
Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos.

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt./2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

SD15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

RU09. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2010
Sep./2010

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);
TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Okt./2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Okt./2010

 


Sep./2010
 

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2001-2010

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.).

Būvniecība -mēnešu/ceturkšņu dati