Jaunākā informācija datubāzēs (22.05.–26.05.2017.)

29.05.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2017

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2017

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Bezdarbnieki pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2016

TUG06. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG07. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

MSG03. Izcirstās platības un krājas;

MSG031. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos.

Mežsaimniecība–ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aprīlis/2017

Marts/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika–mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aprīlis/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas–mēnešu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2004-2016

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

2004-2016

TRG29. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–ikgadējie dati