Jaunākā informācija datubāzēs (22.03.26.03.2010.)

29.03.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet/2009

CE141. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pakalpojumu nozarēs.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

CE131. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi pakalpojumu nozarēs.

Cenas- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma;
Iedzīvotāju ienākumu avoti;
Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa vecuma grupām, pa saimniecisko darbību veidiem, nodarbinātības statusa, pēc profesijas un dzimuma;
Pamatdarbā nostrādātās stundas;
Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji;
Darba ņēmēji sadalījumā pa vecuma grupām, darba līguma veida, ekonomiskās darbības veidiem, profesijas, darba algas lieluma, vecuma grupām un pēc dzimuma;
Pašnodarbinātie sadalījumā pa nodarbinātības sektoriem un pēc profesijas;
Darba meklētāji;
Iedzīvotāju piedalīšanās mūžizglītībā;
Nodarbinātības strukturālie rādītāji;
Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs (%);
Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

4.cet/2009

JVS02. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās;
JVS03. Brīvās darbvietas pa reģioniem ceturkšņa beigās;
JVS04. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās;
JVS05. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās ceturksnī

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

JVS03. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām reģionos (oktobrī);
JVS04. Brīvās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā;
JVS05. Brīvās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā;
JVS06. Brīvās darbvietas pa reģioniem vidēji gadā;
JVS08. Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

TRANSPORTS

2009

TR07. Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās;
TR08. Reģistrēto automobiļu skaits reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās;
TR10. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pa markām gada beigās;
TR11. Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc izlaides gada (1.janvārī);
TR12. Reģistrēto automobiļu sadalījums pēc vecuma un degvielas veida gada beigās;
TR23. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR25. Kravu apgrozība autotransportā.

Transports- ikgadējie dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Feb/2010


Jan/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

TRANSPORTS

2009

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati