Jaunākā informācija datubāzēs (22.02.–26.02.2016.)

29.02.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Janvāris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Janvāris/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2015

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

Februāris/2016

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori;

Konjunktūras rādītāji;

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2015

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2015

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma;

nodarbinātie pēc statusa un dzimuma;

Darba ņēmēji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Pašnodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Darba meklētāji pēc darba pieredzes un dzimuma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

2015

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4.cet./2015

 

 

Novembris/2015

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem, pa reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika;

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem.

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Decembris/2015

4.cet./2015

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

 

 

 

2013

TUG01. Viesnīcu un citu tūristu mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu sadalījums pa valstīm;

TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas;

TUG04. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

TUG30. Tūrisma nozares nozīmīgumu raksturojoši rādītāji (%).

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2016

 

Decembris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2015

BU10. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm pa ceturkšņiem (skaits);

BU11. Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati