Jaunākā informācija datubāzēs (22.02.-26.02.2010.)

01.03.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet/2009

Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas;
Tirdzniecības nosacījumi.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

CE16. Eksporta vienības vērtības indeksi;
CE17. Importa vienības vērtības indeksi.

Cenas- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan/2010

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

4.cet/2009

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

NI02. Nabadzības riska slieksnis (ilustratīvās vērtības);
NI04. Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%);
NI05. Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (%);
NI07. Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības darba intensitātes (%);
NI13. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc dzimuma un vecuma (%);
NI14. Strādājošo nabadzības riska indekss pēc darba laika (%).

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzībasindikatori - ikgadējie dati

2009

SK09. Cietumos atrodošos personu skaits.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan/2010
4.cet/2009

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet/2009
Dec/2009

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);
TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jan/2010

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jan/2010

Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Dec/2009

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
Dabas gāzes imports un patēriņš;
Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2007-2008

BU01. Būvniecības produkcija pa ceturkšņiem (NACE 2. red.).

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2007-2009

NI15. Nabadzības riska indekss Latvijas reģionos pēc vecuma un dzimuma (%);
NI16. Džini koeficients Latvijas reģionos (%);
NI17. S80/S20 Ienākumu kvintiļu attiecības indekss Latvijas reģionos.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzībasindikatori - ikgadējie dati