Jaunākā informācija datubāzēs (21.11.-25.11.2011.)

28.11.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Nov./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

2010

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem;
Nefinanšu investīcijas statistiskajos reģionos.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija;

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās janvārī – septembrī.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2011

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2011
Sep./2011

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);
TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Okt./2011

Sep./2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati