Jaunākā informācija datubāzēs (21.05.-25.05.2012.)

28.05.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2012

1.cet./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

ISG01. Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums gada sākumā

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1.cet./2012

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

MAG08. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī, republikas pilsētās un rajonos (santīmi uz 1 m²);

MAG13. Dzīvojamā fonda aprēķinātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī (santīmi uz 1 m²).

Mājokļi -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2012

 

 

 

Mar./2012

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2011

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Apr./2011

 

 

Mar./2011

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2011

JVS013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2005-2011

JVSG013. Aizņemtās darbvietas pa profesiju pamatgrupām vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

TSG11-02. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzimuma 2011.gada 1.martā

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

MAG08. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī, republikas pilsētās un rajonos (santīmi uz 1 m²);

MAG13. Dzīvojamā fonda aprēķinātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī (santīmi uz 1 m²).

Mājokļi -ikgadējie dati