Jaunākā informācija datubāzēs (21.02.-25.02.2011.)

28.02.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan./2011

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jan./2011

4.cet./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;
Eksporta vienības vērtības indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

RC07. Eksporta vienības vērtības indeksi;

RC08. Importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Jan./2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

Feb./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Uzbūvētās dzīvojamās mājas;

Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -ikgadējie dati

2010

SK09. Cietumos atrodošos personu skaits gada beigās.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2010

SD04. Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas vidējā piešķirtā apmēra.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2010


 

Dec./2010

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jan./2011

 

 

Dec./2010

 

 

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008

SD13. Bērnu sociālās aprūpes, veco ļaužu, invalīdu un personu ar garīga rakstura traucējumiem pansionāti, gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati