Jaunākā informācija datubāzēs (20.06.–22.06.2016.)

27.06.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Maijs/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Maijs/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

Maijs/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.jūnijs/2016

Maijs/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados);

IMG08. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma;

IMG081. Paredzamais mūža ilgums 40 līdz 90 gadus veciem iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2016

Aizņemtās un brīvās darbvietas

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2015

SDG08. Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās;

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās.

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

VIG05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides JOMĀM (tūkst. euro bez PVN);

VIG051. Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro, bez PVN).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2015

Katlumāju un koģenerācijas staciju darbība.

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2016

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās;

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2016

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2000-2014

 

2014

IMG02. Mirstības koeficienti pa vecuma grupām  (uz 1000 attiecīgā vecuma iedzīvotājiem);

IMG06. Zīdaiņu nāves cēloņi pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2014 (Pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centri)

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās.

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

2015

LLG009. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju.

Lopkopība -ikgadējie dati