Jaunākā informācija datubāzēs (20.-24.07.2009.)

27.07.2009

Datubāzes sadaļā Darbaspēka izmaksas ar 2008.gada datiem, kas pārrēķināti pēc NACE 2 red. papildināta 6-15. tabula „Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (latos)”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas ar 2009.gada jūnija datiem papildinātas šādas tabulas:
7-7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100)
7-7.2 ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem (NACE 2.red)
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika ar 2009.gada maija datiem papildinātas tabulas no 1. līdz 4.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāLauksaimniecība ar 2008.gada datiem un jaunu rādītāju "2005=100" papildināta tabula „LI01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)”.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Vides aizsardzība papildināta ar datiem par 2008.gadu.
No sadaļas dzēstas divas tabulas:
14-12. Investīcijas vides aizsardzībai statistiskajos reģionos pa vides jomām.
14-13. Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai statistiskajos reģionos.
Jo šī informācija vairs netiek apkopota reģionu līmenī.
Izveidota jauna tabula:
14-12. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām.
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļāLauksaimniecība precizēti dati šādās tabulās:
LI01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)
LI014. Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc zemes lietošanas mērķiem (tūkst. hektāru)
Metodoloģija