Jaunākā informācija datubāzēs (20. - 24.04.2009.)

27.04.2009

Datubāzē sadaļa Iedzīvotāji un sociālie procesi papildināta ar jaunu sadaļu Pieaugušo izglītība, kurā publicēti 2007. gada apsekojuma rezultāti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2008. gada dati par rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji papildināti š. g. marta un 1. ceturkšņa dati par vidējās svērtās procentu likmes latos un ārvalstu valūtās piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs precizēti 2008. gada dati par darba ņēmējiem pēc profesijas un dzimuma un par jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri pārtraukuši mācības, sadalījumā pēc dzimuma pilsētās un laukos. Dati par ilgstošo darba meklētāju sadalījumu pa vecuma grupām un pēc dzimuma precizēti par 2006. un 2007. gadu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Valdības finanses papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par vispārējās valdības sektora ieņēmumiem un uzdevumiem un vispārējās valdības parādu sadalījumā pa sektoriem. Ar 2008. gada datiem papildinātas tabulas par vispārējās valdības sektora galvenajiem rādītājiem un vispārējās valdības parādu sadalījumā pa apakšsektoriem, kā arī precizēti 2007. gada dati par vispārējās valdības sektora detalizētajiem nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumiem pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti š. g. februāra dati par viesnīcu izmantošanas rādītājiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma papildināti 2008. gada dati par tiesnešu skaitu gada beigās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sociālā drošība papildināti š. g. 1. ceturkšņa dati par pensionāru skaitu un vecuma pensijas vidējo apmēru.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika papildināti š. g. februāra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība papildināti š. g. marta dati.
Metodoloģija