Jaunākā informācija datubāzēs (19.10.-23.10.2009.)

26.10.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep/2009

Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Sep/2009

3.cet/2009

3-4. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%)
3-8. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem
3-5. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa ceturkšņiem (%)
3-9. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa ceturkšņiem (%)

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet/2009

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

1990-2008

1992-2008

2002-2008

14-9. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem
14-10. Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās
14-11. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde

Vides aizsardzība- ikgadējie dati