Jaunākā informācija datubāzēs (19.04.-23.04.2010.)

26.04.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar/2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Mar/2010
1.cet/2010

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr/2010

1.cet/2010

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī (latos);
II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

SD06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (latos);
SD07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. latu).

Sociālā drošība- ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un ražība;
Saimniecības pēc graudaugu un kartupeļu ražības;
Lopbarības kultūru kopraža un ražība;
Augļu koku un ogulāju stādījumi;
Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība- ikgadējie dati

Mar/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Mar/2010


Feb/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem.

Valdības finanses- mēnešu/ceturkšņu dati

2008-2009

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;
VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses- ikgadējie dati