Jaunākā informācija datubāzēs (18.08.-22.08.2014.)

25.08.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

2013

PRG13. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām.

Politiskā dzīve un reliģija -  ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2014

 

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

Līzinga un faktoringa portfeļa dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

2013

IKG15. Iekšzemes kopprodukts pēc pirktspējas līmeņa (PSL).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2013/2014

 

 

 

 

 

2011

IZG02. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem (mācību gada sākumā);

IZG13. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās vakara (maiņu) skolās pa klasēm (mācību gada sākumā);

IZG15. Vispārizglītojošo skolu informatizācija (mācību gada sākumā);

IZG19. Skolotāju skaits vispārizglītojošajās skolās (mācību gada sākumā);

IZG24. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā);

IZG33. Izdevumi izglītībai (milj. euro).

Izglītība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

 

 

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

2013 (galīgie dati)

ATG23. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2013. gadā (tūkst. euro);

ATG24. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2013. gadā (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida

2013 (galīgie dati)

ATG01. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro);

ATG02. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013

VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu);

VIG03. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās);

VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2013

ENG26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN).

Enerģētika -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

DS05. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem (euro)

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati