Jaunākā informācija datubāzēs (18.01.-22.01.2010.)

25.01.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Dec/2009

Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

GZ06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec/2009

CE07. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100);
CE08. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem (NACE 2.red).

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009
4.cet/2009

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji - ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

6-6. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos).

Darba samaksa - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Nov/2009

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Dec/2009

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

Dec/2009

Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Nov/2009

Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
Dabas gāzes imports un patēriņš;
Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2009

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

JVS01. Aizņemtās darbvietas pa darbības veidiem vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ikgadējie dati

2008-2009

6-4. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa mēnešiem;
6-5. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem;
6-6. Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem;
6-11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa Latvijas reģionos pa darbības veidiem / pa ceturkšņiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2005-2008

2008

2006-2008

6-5. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (latos);
6-6. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos);
6-14. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas reģionos (latos).

Darba samaksa - ikgadējie dati

2006

DSS18. Darbinieku skaita sadalījums pa vecuma grupām un profesijām oktobra beigās (tūkst. cilvēku);
DSS20. Darbinieku skaita sadalījums pa profesijām pēc izglītības līmeņiem oktobra beigās (tūkst. cilvēku);
DSS21. Darbinieku skaita sadalījums pa profesijām pēc statistiskajā vienībā nostrādāto gadu skaita oktobra beigās (tūkst. cilvēku);
DSS43. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un vecuma grupām gadā (latos);
DSS44. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un izglītības līmeņiem gadā (latos);
DSS45. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām pēc nostrādāto gadu skaita statistiskajā vienībā gadā (latos);
DSS55. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un vecuma grupām oktobrī (latos);
DSS56. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām un izglītības līmeņiem oktobrī (latos);
DSS57. Bruto darba samaksa vidēji mēnesī pa profesijām pēc nostrādāto gadu skaita statistiskajā vienībā oktobrī (latos);
DSS68. Bruto darba samaksa vidēji stundā pa profesijām un vecuma grupām oktobrī (latos);
DSS69. Bruto darba samaksa vidēji stundā pa profesijām un izglītības līmeņiem oktobrī (latos);
DSS70. Bruto darba samaksa vidēji stundā pa profesijām pēc nostrādāto gadu skaita statistiskajā vienībā oktobrī (latos).

Darba samaksas struktūra - 2006.g. apsekojuma dati

2008

DI01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem (latos).

Darbaspēka izmaksas - ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Sep/2009

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati