Jaunākā informācija datubāzēs (17.08.–21.08.2015.)

24.08.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

2014

PRG13. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām.

Politiskā dzīve un reliģija -  ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2015

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

Līzinga un faktoringa portfeļa dati.

Finanšu sektora komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2.cet./2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (nace 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu);

VIG03. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās);

VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2013

ENG26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN).

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

ISG042. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās un pagastos gada sākumā un vidēji gadā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2014/15

IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā).

Izglītība -ikgadējie dati