Jaunākā informācija datubāzēs (17.06.-21.06.2013.)

25.06.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2013

1.cet./2013

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

ILG07. Laulību šķīrušo vecuma struktūra.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

1.cet./2013

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2013

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aprīlis/2013

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG24. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ;

ENG25. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

Enerģētika -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1970-2012

1939-2012

ILG051. Laulību skaits pēc laulāto tautības;

ILG061. Šķirtās laulības pēc to ilguma.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010-2012

MAG055. Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

MAG056. Ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi -ikgadējie dati

 

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

2011

Mājokļi pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzīvojamo telpu veida; apdzīvotības statusa; īpašumtiesību veida; kopējās platības; ēkas uzcelšanas laika un citiem rādītājiem.

2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultāti


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

ILG071. Šķirtās laulības pēc laulību šķīrušo personu vecuma un dzimuma.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2010-2011

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010

MAG04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

ENG17. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija;

ENG18. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija.

Enerģētika -ikgadējie dati