Jaunākā informācija datubāzēs (16.05.–20.05.2016.)

23.05.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2016

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.maijs/2016

Aprīlis/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2016

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2015

NBG40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji (%).

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

2015

SKG10. Tiesnešu skaits gada beigās;

SKG11. Prokuroru skaits gada beigās;

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015

MAG071. Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās;

MAG08. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī reģionos (euro centi par 1 m²).

Mājokļi -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

ENG09. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2015-2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem;

IE02. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2006-2015

NBG38. Iedzīvotāji mūžizglītībā pa vecuma grupām un pēc dzimuma (%);

NBG39. Iedzīvotāji 25-64 gadu vecumā mūžizglītībā pēc jau iegūtā izglītības līmeņa un dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati