Jaunākā informācija datubāzēs (16.05.-20.05.2011.)

23.05.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Apr./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās

GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

IS12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

IV01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IV03. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1.cet./2011

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

MA08. Dzīvojamā fonda apsaimniekošana statistiskajos reģionos;

MA13. Vidējā aprēķinātā dzīvojamās telpas īres maksa.

Mājokļi -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar./2011

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2010

MS03. Izcirstās platības un krājas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati