Jaunākā informācija datubāzēs (15.12.-19.12.2014.)

22.12.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2014

 

 

 

3.cet./2014

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas  - ikgadējie dati

Novembris/2014

3.cet./2014

 

Oktobris/2014

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2014

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati

3.cet./2014

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzinātie (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst. euro.

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

1990-1999

LIG014. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

DSS5.10. Bruto darba samaksa vidēji stundā pa profesijām un vecuma grupām oktobrī (euro).

Darba samaksas struktūra - 2010.g. apsekojuma dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2013

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

Sociālā drošība - ikgadējie dati