Jaunākā informācija datubāzēs (15.08.–19.08.2016.)

22.08.2016

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2015

PRG13. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās.

Politiskā dzīve un reliģija -  ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2016

 

Jūnijs/2016

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2016

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.augusts/2016

Jūlijs/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2016

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu);

VIG03. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās);

VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2015

ENG19. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN).

Enerģētika - ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2011–2015

IMG082. Iedzīvotāju paredzamais mūža ilgums reģionos noteiktā vecumā pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2013–maijs/2016

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2013-2015

RCG09. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - ikgadējie dati