Jaunākā informācija datubāzēs (15.08.-19.08.2011.)

22.08.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2011

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Mājsaimniecību patēriņa sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2011

RU25. Piena produktu ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

RU041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2010

Eksports un imports pa valstīm;
Ārējās tirdzniecības apgrozījums ar galvenajiem partneriem;
Svarīgākās preces eksportā un importā;
Eksports un imports pa preču sadaļām un tirdzniecības partneriem;
Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2011

BR02. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa ceturkšņiem;

BR04. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa ceturkšņiem.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010

RU03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 1.1.red.).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati