Jaunākā informācija datubāzēs (15.07.-19.07.2013.)

22.07.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2013

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2013
2.cet/2013

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013 (gada sākumā);

2012

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma gada sākumā;

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG08. Latviešu skaits Latvijā un Rīgā gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2012

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija;

IBG04. Ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem ;

VIG03. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem pilsētās;

VIG04. Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

SKG01. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati