Jaunākā informācija datubāzēs (15.04.-19.04.2013.)

22.04.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2012

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses -ikgadējie dati

Marts/2013

1.cet./2013

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

JVSG071. Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2012

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas.

Materiālā nenodrošinātība/ Mājsaimniecību līmenis -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

TRG01. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros);

TRG07. Vieglo automobiļus skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās;

TRG16. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām;

Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - ikgadējie dati

2012

Tūrisma komersantu skaits un apkalpoto personu skaits

Tūrisms -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2012

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri naudas trūkuma dēļ bija spiesti atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas;

Materiālās nenodrošinātības indekss.

Materiālā nenodrošinātība/ Personu līmenis -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009., 1.,3.cet./2012

 

2008., 1.,3.cet./2012

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses - mēnešu/ceturkšņu dati

2008-2011

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

NBG081. Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida pa dzimumiem (NACE 2.red.).

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

2011

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas izmaksas;

Ekonomiskā spriedze mājsaimniecībās;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem;

Mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ bija spiestas atteikties no ilglietošanas preču izmantošanas.

Materiālā nenodrošinātība/ Mājsaimniecību līmenis -ikgadējie dati