Jaunākā informācija datubāzēs (14.11.–17.11.2016.)

21.11.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2016

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis;

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2016

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015 (provizoriski dati)

SBG01. Uzņēmumu galvenie uzņēmējdarbības rādītāji;

SBG08. Uzņēmējdarbības rādītāji monetārās starpniecības, apdrošināšanas un pensiju fondu jomā.

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati