Jaunākā informācija datubāzēs (14.10.-18.10.2013.)

21.10.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Septembris/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2012

3.cet./2012

Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

2011; 2012

IKG18. Nefinanšu nacionālie konti.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2013

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.);

ENG08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1922-2012

ILG031. Laulības noslēgušo vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2012

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

3.cet./2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

VIG02. Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2012

 

 

 

2009-2011

ENG01. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);

ENG05. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG06. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.);

ENG08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati