Jaunākā informācija datubāzēs (14.03.–18.03.2016.)

21.03.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2015

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

PCG05. Mājokļa cenu indeksa pārmaiņas (procentos pret iepriekšējo gadu).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

4.cet./2015

 

Janvāris/2016

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

RCG04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2015

UF101. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.marts/2016

Februāris/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2015

Dati par aizņemtajām un brīvajām darba vietām pa darbības veidiem, reģioniem, republikas pilsētām un novadiem, profesiju pamatgrupām;

Dati par vidējo darbinieku skaitu, apmaksātajām un nostrādātajām stundām.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2015

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2014

 

 

 

2015

IIG06. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī);

IIG07. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī;

IIG12. Strādājošo pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

4.cet./2015

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro

Darbaspēka izmaksas -ceturkšņu dati

2015

DIG02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā (tūkst. euro).

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

2015

Mājsaimniecību sastāvs.

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2015

RUG03. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (NACE 2.red. klasifikācijas kodi B, C, D);

RUG04. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos (NACE 2.red.);

RUG05. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi (2010=100).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.-3.cet./2015

UF101. Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem perioda beigās (tūkst. euro);

UF11. Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (NACE 2.red.) (tūkst. euro)

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008 (15-64; pilsētas, lauki)

NBG03. Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati