Jaunākā informācija datubāzēs (14.03.-18.03.2011.)

21.03.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Feb./2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2010

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Aizņemtās un brīvās darbvietas;

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās;

Apmaksātās un nostrādātās stundas.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

4.cet./2010

Darbaspēka izmaksas un izmaksu indeksi.

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

DI02. Darbaspēka izmaksas un to struktūra gadā.

Darbaspēka izmaksas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jan./2011

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs;
Piena produktu ražošana pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jan./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

2010 (provizoriski dati)

AT151. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida;

AT161. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida.

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

Jan./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009-2010

JVS012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2009-2010

JVS012. Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009-2010

IT18. Automatizētā datu apmaiņa uzņēmumos;

IT19. Automatizētās datu apmaiņas izmantošanas mērķi uzņēmumos;

IT20. Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru un datoru ar interneta pieslēgumu;

IT21. Uzņēmumu darbinieki, kas darbā regulāri lieto datoru ar interneta pieslēgumu;

IT22. Interneta izmantošanas mērķi uzņēmumos sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010

Darbaspēka apsekojuma rezultāti.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

SR011. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SR02. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

SR021. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem;

SR031. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SR041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistiskajiem reģioniem

SR042. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.) Un lieluma grupām;

SR051. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

SR061. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem.

Statistikas uzņēmumu reģistrs -ikgadējie dati