Jaunākā informācija datubāzēs (13.02.-17.02.2012.)

20.02.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jan./2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan./2012

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan./2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2011

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem, tūkst. m²

MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

Valsts sociālie pabalsti.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2011

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2009-2010

SRG043. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa lieluma grupām, uzņēmējdarbības formām un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati