Jaunākā informācija datubāzēs (12.12.–16.12.2016.)

19.12.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2016

 

3.cet./2016

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

RC04. Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2016

Aizņemtās darbvietas ceturkšņa beigās;

Brīvās darbvietas ceturkšņa beigās;

Vidējais darbinieku skaits normālā darba laika vienībās ceturksnī;

Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati

3.cet./2016

DI01. Darbaspēka izmaksu indeksi pa darbības veidiem pa ceturkšņiem;

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro);

DI04. Darbaspēka izmaksas un to struktūra ceturksnī, tūkst.euro.

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Oktobris/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2016

 

Eksports un imports pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

3.cet./2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  - ceturkšņu dati