Jaunākā informācija datubāzēs (12.11.-16.11.2012.)

20.11.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Oktobris/2012

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2012

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3. cet./2012

 

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2012

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos (pēc 1991.gadā izstrādātās metodoloģijas).

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2012

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2012

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

Septembris/2012

RU25. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

RUG09. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2011

Kaitīgo vielu izmeši atmosfērā no stacionāriem avotiem;

Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

NBG16. Blakus darbā nodarbinātie iedzīvotāji pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati