Jaunākā informācija datubāzēs (12.10.–16.10.2015.)

19.10.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2015

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;

PC06. Nemainīgais nodokļu likmes  saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2015

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2015

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Augusts/2015

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2015

Eksports un imports pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2013

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2.cet./2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati