Jaunākā informācija datubāzēs (12.08. – 16.08.2013.)

19.08.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2013

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas   - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

ISG01. Iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - kgadējie dati

2.cet./2013

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2013

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība - ceturkšņu dati

2.cet./2013

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2.cet./2013

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. latu);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. latu).

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN).

Enerģētika - ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2012

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. Ls).

Zinātne - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2012

IBG022. Starptautiskā ilgtermiņa imigrācija pa valstu grupām;

IBG041. Starptautisko ilgtermiņa migrantu sadalījums pēc tautības.

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati


Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2010-2012

ISG01. Iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

2011-2012

2000-2012

IDG04. Dzimstības vecumkoeficienti;

IDG06. Dzīvi dzimušie pēc dzimšanas secības;

IDG07. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un bērna dzimšanas secības.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

2011

IZG10. Vispārizglītojošo dienas skolu skolēnu sadalījums pēc mācību valodas (mācību gada sākumā; bez speciālajām skolām un klasēm).

Izglītība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika - ikgadējie dati