Jaunākā informācija datubāzēs (12.05.-16.05.2014.)

19.05.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2014

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2014

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2014

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2014

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

1.cet./2014

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Marts/2014

1cet./2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (nace 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

ENG22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2004-2013

2013

 

 

 

MSG09. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha);

MSG10. Ieaudzētas meža platības (ha);

MSG11. Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes;

MSG12. Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (tūkst.ha);

MSG13. Meža ugunsgrēku cēloņi.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2007-2009

NB17. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2007-2009

2010

NBG16. Blakus darbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā;

NBG26. Ilgstošie darba meklētāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati