Jaunākā informācija datubāzēs (11.11.-15.11.2013.)

19.11.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Oktobris/2013

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2013

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1989-1999

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

3.cet./2013

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2013

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, latos;

II01_E. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem, euro.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2013

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

3.cet./2013

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

RUG041. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (NACE 2.red.).

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Septembris/2013

Eksports un imports pa preču nodaļām (latos, euro)
Eksports un imports pa valstu grupām (latos, euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2013

Eksports un imports 2013. gadā pa valstīm (latos, euro KN 4 zīmēs);

Eksports 2013.gadā pa valstīm (latos, euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs);

Imports 2013.gadā pa valstīm (latos, euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

Izveidota jauna tabula

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2010-2012

MAG071. Dzīvojamais fonds statistiskajos reģionos gada beigās.

Mājokļi -ikgadējie dati