Jaunākā informācija datubāzēs (11.08.-15.08.2014.)

18.08.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2014

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2014

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet./2014

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība - ceturkšņu dati

2.cet./2014

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūnijs/2014

 

 

2.cet./2014

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām;

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2014

Eksports un imports 2014.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība - 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

2005-2012

ISG10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā;

ISVG02. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dabiskais pieaugums;

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2005-2012

IDG11. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimstība.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2013 (galīgie dati)

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati