Jaunākā informācija datubāzēs (11.05.–15.05.2015.)

18.05.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2015

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām;

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2015

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - ceturkšņu dati

2014

SKG10. Tiesnešu skaits gada beigās;

SKG11. Prokuroru skaits gada beigās;

SKG12. Advokātu un notāru skaits gada beigās;

SKG13. Tiesu darbības rādītāji pirmajā instancē;

SKG14. Apgabaltiesu darbības rādītāji apelācijas instancē;

SKG15. Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2015

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība - ceturkšņu dati

1.cet./2015

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi - ceturkšņu dati

1.cet./2015

Marts/2015

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TRG13. Kravu pārvadājumi ar galvenajiem transporta veidiem (tūkst. tonnu);

TRG14. Kravu apgrozība galvenajos transporta veidos (milj. tonnkilometru);

TRG15. Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu (tūkst. tonnu);

TRG16. Kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu pa preču grupām;

TRG23. Kravu pārvadājumi ar autotransportu (tūkst. tonnu);

TRG24. Kravu pārvadājumi ar autotransportu pa preču grupām;

TRG25. Kravu apgrozība autotransportā (milj. tonnkilometri);

TRG26. Cauruļvadu transporta darbība;

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG271. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru);

TRG32. Ceļu satiksmes negadījumi;

TRG33. Ceļu satiksmes negadījumi statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Transports - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2014

ENG09. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem.

Enerģētika - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2014

MVG01. Mājsaimniecības vidējais lielums kvintiļu grupās;

MVG02. Vidējais bērnu skaits visās mājsaimniecībās;

MVG03. Vidējais bērnu skaits mājsaimniecībās ar bērniem;

MVG04. Mājsaimniecību sadalījums pēc personu skaita (%);

MVG05. Mājsaimniecību sadalījums pēc bērnu skaita (%);

MVG06. Mājsaimniecību sadalījums pēc to demogrāfiskā tipa (%);

MVG07. Mājsaimniecību sadalījums pēc kvintiļu grupām (%);

MVG08. Mājsaimniecības locekļu sadalījums pēc sociālekonomiskā statusa (%);

MVG09. Mājsaimniecību struktūra pēc mājsaimniecības locekļu vecuma un dzimuma (%).

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

IVG041. Nefinanšu investīcijas republikas pilsētās pa darbības veidiem pēc pamatdarbības un pēc biroja vai pamatdarbības vietas 2013.gadā (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas - ikgadējie dati