Jaunākā informācija datubāzēs (11.04.–15.04.2016.)

18.04.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2016

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2016

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

JVSG071. Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2014

NIG15. Nabadzības riska indekss Latvijas reģionos pēc vecuma un dzimuma (%);

NIG16. Džini koeficients Latvijas reģionos (%);

NIG17. S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss Latvijas reģionos.

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Februāris/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014 (Visas mājsaimniecības; ienākumi no īpašuma; %)

IIG05. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

2015

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī