Jaunākā informācija datubāzēs (10.05.-14.05.2010.)

17.05.2010

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr/2010

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati 

Apr/2010

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet/2010

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati

Apr/2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos)

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem, tūkst. m²;
MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet/2010

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Mar/2010

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Mar/2010

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām (tūkst. latu);
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām (mlj. Ls).

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Mar/2010

Eksports un imports 2010.gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

LI0110. Lauksaimniecības produktu pārdošana pieņemšanas, pārstrādes uzņēmumiem (tūkst. tonnu);
LI0112. Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenas (latos par 1 tonnu);
LI0114. Lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenu indeksi (% pret iepriekšējo gadu);
LI013. Mēslojuma, augu aizsardzības līdzekļu pielietošana ;
LI014. Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc zemes lietošanas mērķiem (tūkst. hektāru).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati

2009

LL022. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos);
LL023. Gaļas ražošana pa veidiem (kautmasā, tūkst. tonnu);
LL024. Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu skaita gada beigās;
LL025. Visu veidu saimniecību grupējums pēc cūku skaita gada beigās.

Lopkopība - ikgadējie dati

 

Jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2010

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;
DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;
DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

1990-2009

EN22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika - ikgadējie dati

 

Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2006

2008

2009

NB21. Darba ņēmēji pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba algas lieluma pamatdarbā un pa dzimumiem;
NB29. Darba meklētāji pēc aktivitātēm darba meklēšanai un dzimuma;
NB33. Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji sadalījumā pēc statusa un dzimuma;
NB40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji;
NB41. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs.

Nodarbinātība un bezdarbs - ikgadējie dati

2009

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas (tūkst. m² kopējās platības);
MA03. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas reģionos, republikas pilsētās un rajonos (tūkst. m² kopējās platības);
MA04. Uzbūvēto dzīvokļu skaits;
MA05. Uzbūvēto dzīvokļu skaits reģionos, republikas pilsētās un rajonos.

Mājokļi- ikgadējie dati

 

TRANSPORTS

2009

TR02. Valsts autoceļu garums reģionos un rajonos gada beigās (kilometros);
TR03. Pašvaldību autoceļu garums reģionos un rajonos gada beigās (kilometros);
TR04. Pašvaldību ielu garums reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās (km);
TR09. Reģistrēto vieglo automobiļu skaits iedzīvotāju personiskajā īpašumā reģionos, republikas pilsētās un rajonos gada beigās;
TR27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku).

Transports- ikgadējie dati