Jaunākā informācija datubāzēs (10.02.-14.02.2014.)

17.02.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2014

Patēriņa cenu indeksi.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

PCG01. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2013

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro);

IIG13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2013

SD01. Pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits;

SD02. Pensiju saņēmēji pēc vecuma un saņemtās pensijas veida;

SD03. Izmaksāto pensiju vidējais apmērs;

SD05. Valsts sociālie pabalsti;

SD06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2013

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

4.cet./2013

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

Decembris/2013

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2013

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;
AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2013

Eksports un imports 2013.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī