Jaunākā informācija datubāzēs (09.08.-13.08.2010.)

16.08.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūl/2010

Patēriņa cenu indeksi;
Patēriņa cenu pārmaiņas;
Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas.

Patēriņa cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

IE011. Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums;
IE052. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
IE06. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās;
IE11. Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra;
IE121. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
IE131. Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados(%);
IE141. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās un demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
IE151. Iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
IE19. Pastāvīgo iedzīvotāju nacionālais sastāvs statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
IE381. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;
IE441. Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

Jūl/2010

II01. Iztikas minimuma patēriņa grozs vienam iedzīvotājam pa mēnešiem (latos).

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet/2010

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;
MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi- mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2.cet/2010

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm: paredzētās jaudas lielums pa ceturkšņiem.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jūn/2010

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;
Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;
Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Jūn/2010

Eksports un imports pa preču nodaļām;
Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

Jūn/2010

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2009

Ūdens ņemšana, patēriņš un novadīšana;
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem;
Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība- ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2009

Eksports un imports 2009. gadā pa valstīm (latos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2008

Ūdens ņemšana, patēriņš un novadīšana;
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā no stacionāriem avotiem;
Sadzīves un bīstamie atkritumi, to savākšana un pārstrāde.

Vides aizsardzība- ikgadējie dati