Jaunākā informācija datubāzēs (08.12.-12.12.2014.)

15.12.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2014

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2014

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014/2015

IZG22. Profesionālās izglītības iestādes;

IZG221. Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un dzimuma;

IZG222. Profesionālo izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki (pamatdarbā);

IZG231. Profesionālās izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanās vietas;

IZG241. Augstskolu un koledžu studentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma;

IZG25. Augstākās mācību iestādes sadalījumā pēc juridiskā statusa;

IZG26. Studentu skaits augstskolās un koledžās sadalījumā pa mācību maksas finansējuma veidiem;

IZG32. Akadēmiskā personāla skaits (pamatdarbā) augstskolās un koledžās (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2014

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2013

Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām;

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības.

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Oktobris/2014

Eksports un imports pa preču nodaļām (latos, euro)
Eksports un imports pa valstu grupām (latos, euro).

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2014

Eksports un imports 2014. gadā pa valstīm (latos, euro KN 4 zīmēs);

Eksports 2014.gadā pa valstīm (latos, euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs);

Imports 2014.gadā pa valstīm (latos, euro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī