Jaunākā informācija datubāzēs (08.02.–12.02.2016.)

15.02.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016/ Janvāris

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

PCG011. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PCG021. Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2015

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;

Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;

Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;

Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde;
Izdotas būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm.

Būvniecība -ceturkšņu dati

4.cet./2015

MA01. Uzbūvētās jaunās dzīvojamās ēkas pa ceturkšņiem (tūkst. m²);

MA02. Jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits pa ceturkšņiem.

Mājokļi -ceturkšņu dati

Decembris/2015

4.cet./2015

RU13. Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem (tūkst. euro; %);

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem, (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2015

4.cet/2015

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām;

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro)

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro)

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2015

Eksports un imports 2015.gadā pa valstīm.

Ārējā tirdzniecība -2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

2014

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst.tonnu).
Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2014

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati