Jaunākā informācija datubāzēs (07.12.–11.12.2015.)

14.12.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2015

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas grupās un apakšgrupās;

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās.

Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2015

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2015

RU157. Apgrozījuma indeksi nozarēs pa mēnešiem (2010=100);

RU18. Apgrozījuma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Oktobris/2015

Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2015

Eksports un imports 2015. gadā pa valstīm.

 

Ārējā tirdzniecība - 2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenīPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

UF04. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji perioda beigās (tūkst. euro);

UF05. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi (tūkst. euro);

UF06. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF07. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF08. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) aktīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro);

UF09. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) pasīvi pa darbības veidiem perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm (euro).

Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati