Jaunākā informācija datubāzēs (06.06.–10.06.2016.)

13.06.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2016

 

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC023. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās;

PC04. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100)

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2015

IE04. Dzīvi dzimušo un mirušo skaits pēc dzimuma pa mēnešiem;

IE05. Noslēgto laulību skaits pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

2016 (gada sākumā)

Iedzīvotāju skaits: detalizēti dati pa administratīvajām teritorijām, pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2015

Iedzīvotāju dzimstība: detalizēti dati pa administratīvajām teritorijām, pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2015

Iedzīvotāju mirstība: detalizēti dati pa administratīvajām teritorijām, pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2015

Noslēgto un šķirto laulību skaits: detalizēti dati pa administratīvajām teritorijām, pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm.

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2015

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēm

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Aprīlis/2016

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro).

 

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2016

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2001-2015

SDG10. Adoptēto bērnu skaits no ārpusģimenes aprūpes (no audžuģimenēm, aizbildnības un aprūpes iestādēm).

Sociālā drošība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2016 (gada sākumā)

ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015-2016

 

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm pa ceturkšņiem (euro).

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

2015-2016

 

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. Klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskās darbības veidam (NACE 2.red.) Pa ceturkšņiem (tūkst. euro).

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

2015-2016

 

Eksports un imports pēc Kombinētās nomenklatūras.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Aprīlis/2016

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu dati