Jaunākā informācija datubāzēs (06.06.-10.06.2011.)

13.06.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2011

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas.

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011.gada sākumā

IS01. Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums;

IS04. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās pēc dzimuma;

IS05. Demogrāfiskās slodzes līmenis;

IS11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa;

IS18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

IS19. Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr./2011

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs;

Jauno pasūtījumu indeksi un apjoma pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Apr./2011

AT01. Eksports un imports pa preču nodaļām;

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām.

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2011

Eksports un imports 2011.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, CN 4 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -detalizēta statistika

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

VI05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. latu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

 

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2002-2011

NB222. Darba meklētāji sadalījumā pa profesiju grupām pēdējā darba vietā pa ceturkšņiem.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2011

Nodarbinātības, ekonomiskās aktivitātes un darba meklētāju īpatsvars;
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;
Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;
Darba meklētāji pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;
Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2010

LI014. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati

2010

LA02. Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība;

LA03. Galveno lauksaimniecības kultūru kopraža;

LA04. Galveno lauksaimniecības kultūru ražība;

LA05. Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

LA06. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos;

LA015. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība;

LA016. Atsevišķu graudaugu kultūru kopraža un ražība;

LA020. Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības

Augkopība -ikgadējie dati