Jaunākā informācija datubāzēs (06.02.–10.02.2017.)

13.02.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2017/ Janvāris

PC01. Patēriņa cenu indeksi (1990.gada decembris=100);

PC0231. Patēriņa cenu indeksi grupās un apakšgrupās (ECOICOP);

PC041. Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2017

PCG011. Patēriņa cenu indeksu svari grupās un apakšgrupās (ECOICOP).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Decembris/2016

4.cet./2016

AT02. Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro);

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro);

AT05. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa ceturkšņiem (euro);

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām -mēnešu/ceturkšņu dati

Decembris/2016

4.cet./2016

AT03. Eksports un imports sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām atbilstoši ESA95 un pa BEC 4.red. klasifikācijas kategorijām pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT04. Eksporta un importa struktūra atbilstoši uzņēmumu darbības veidam (NACE 2.red.) pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām  -ceturkšņu dati

Decembris/2016

Eksports un imports 2016.gadā pa valstīm.

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras-2 zīmju līmenī, 4 zīmju līmenī, 8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2015

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst.tonnu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010

IKG10_06. Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2000-2014

VIG08. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst.tonnu);

VIG09. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports (tūkst.tonnu);

VIG10. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst.tonnu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati