Jaunākā informācija datubāzēs (04.06.-08.06.2012.)

11.06.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2012

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2012

RC102. Jauno dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indeksu pa ceturkšņiem (2005=100)

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2012

Līzinga un faktoringa portfelis;

Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi pa institucionālajiem sektoriem;

Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums un peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

1.cet./2012

Iekšzemes kopprodukts un iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta;

Kopējās pievienotās vērtības sadalījums pa darbības veidiem;

Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2012

Nefinanšu investīcijas.

Investīcijas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

DSG03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1. ceturksnī; latos)

Darba samaksa -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr./2012

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2011

LLG09. Lopkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju.

Lopkopība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

VIG05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. latu)

Vides aizsardzība - ikgadējie dati

2011

Katlumāju un koģenerācijas staciju darbība

Enerģētika -ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

emp1.0. Apsekojumā novērtēto mājokļu skaits, tūkst.;

epm1.8. Apkurināmā platība un mājokļu skaits, kas saņem siltumu no ārējā piegādātāja;

epm1.9. Mājsaimniecību izdevumi par piegādāto siltumu un karstā ūdens uzsildīšanu, kurus saņem no ārējā piegādātāja (milj. Ls)

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās -1996., 2001., 2006.g., 2010.g. apsekojumu dati

 

TSG11-03. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzimuma, vecuma un juridiskā ģimenes stāvokļa 2011. gada 1. martā.

Tautas skaitīšanas rezultāti- 2011.g.dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010-2011

IK01. Iekšzemes kopprodukts;
IK03. Iekšzemes kopprodukta indeksi;
IK08. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;
IK09. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts;
IK10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība.

Iekšzemes kopprodukts-ikgadējie dati